A mi GLATZ CSALÁDUNK
RUSZKINBÓL ESZTERGOMON ÁT  RÉTSÁGIG, MAJD TOVÁBB


CSALÁD EREDETEBALÁZS CSALÁDFÁJAKEZDŐLAP
 

                                                                                             
                                                                                          RUSZKIN
(1677-1914)
 

Első nyom
 

A mi családunk eredetét Glatz Károly ükpapa, esztergomi posztós halotti bejegyzése alapján sikerült a XVII. század közepéig megtalálni.

A halotti bejegyzés származási helyként Szepes megyét adta meg. A mormon feldolgozások segítettek Károly születési helyének azonosításában. Ez pedig  a Ruszkin (Rissdorf)  nevű, ma már nem létező község volt. (Bibl.10)
 

       Ruszkin
      (Rysdorf)
 Tizenhat szepesi város kerülete


        
                          

 

                             Vallás


                  Foglalkozás 

Mint a források utalnak rá, Ruszkin
kamarai birtok volt.

A 16 szepesi városok egyike. (Bibl.11)

Ezen státuszánál fogva önálló törvényhatósággal bíró, szabad kerületnek nevezték. 

Hajdan kereskedő város, vászonnal, fával kereskedtek. Földje elég gyenge, de legelője, fája elég volt.

Már 1551-ben ismertek voltak a helység posztókészítő, mészáros, szabó, varga iparosai. 

A település római katolikus anyakönyveit 1674-től vezették, melyben a lutheránusok, mint a Glatzok, bejegyzései is megtalálhatók. 1675-ben, már az első Glatz leányka születését jegyezték be.

Az evangélikus anyakönyvek vezetésének kezdete után, 1787-tól, a családra vonatkozó bejegyzések is ott találhatók.

Sajnos az anyakönyvi bejegyzések nem sok információt adnak a család foglalkozására vonatkozóan.

Az iparos környezet miatt feltételezhető, hogy a család tagjai is valamilyen iparban dolgoztak, és németajkúak lehettek.

1828-ban összesen 693 fő lakosa volt Ruszkinnak, akik 144 házban éltek. Ebből 213 római katolikus, 480 protestáns volt. Az 1831. évben nagy kolera járvány pusztított.

Később a lakossága csökkent: 1869-ben 610 fő, 880-ban 614 fő volt.

Nem tudjuk, hogy mikor „szüntették” meg a várost, de ma már nem létezőként emlegetik. (Bibl.10.)
 

Ruszkini Glatz   családok

Menhárd
 

Már a XVII. század második felében is három Glatz családot ismerünk Ruszkinban. Ezeknek első gyermekeit 1675, 1676, 1677-ben anyakönyvezték. Az anyakönyvben már csak a gyermekeik születése jelent meg, abból következtethetünk az atyák születésére.

Összetartozásuk az anyakönyvvezetés előtti időkbe nyúlik, ezért pillanatnyilag. nem bizonyítható, csak feltételezhető.   

A két kis György ág leszármazottai, amelyeknek három generációja élt Ruszkinban, a következő századra már eltűntek.

A három ismert ágból csak egy, a Balázs ág növesztett nagyobb, korunkig megismerhető ágat, szerencsére, mert ez a mi águnk.

Életük a XVIII. században és a XIX. század első felében Ruszkinban zajlott, azonban második felére már nem élnek a városban.

A szomszéd városban, Menhárdon élt Glatz András unokája 1874-ben nősült Ruszkinba és növesztett egy ágat, mely a XX. század elején még Ruszkinban élt.
 
Szepes megyei    
   Glatz családok

 

XVII.sz.
 

A XVII. század közepétől Ruszkinon kívül, Szepes vármegye különböző helyein anyakönyveztek Glatz nevűeket, tehát már akkor elterjedt név volt a környéken.  

Így a következő helyeken találkozhatunk velük: Lőcse (1630,1656), Igló (1640), Szepesbéla (1647), Szepesszombat (1652), Ólubló, Podolin (1651), Kristályfalu (1656), Poprád (1657), Selmecbánya (1659)
 

Szepes megyében a XVII.sz-ban előforduló Glatz családok lakhelyei

Nyilván a későbbi századokban folytatódott a Glatz nevűek szétszóródása, hasonlóan a mi családunkhoz.
 

XVIII. sz.

 


 
A megismert Balázs ág hatodik generációjában, 7. gyermekként született Károly hagyta el Ruszkint és került Esztergomba posztósként, ahol meg is nősült.

Az Esztergomba kerülés teljes elszakadást jelentett Szepességtől. A szepességi életnek még az emléke sem maradt meg a családban.
 

ESZTERGOM (1840-1907)
 

Szentgyörgymező
(
1895-ig önálló dunaparti mezőváros  ma Esztergom városrésze)

 


   
 

 

Károly pontos érkezésének idejét nem ismerjük, csak a házasságáét. 1839-ben, az evangélikus Károly katolikus leányt vett feleségül a szentgyörgymezői Jaross Johanna személyében.
Ettől kezdve a család katolikus hiten élt.

Károly és felesége 1839-1861-ig Esztergom különböző városrészeiben lakott, ahol összesen 11  gyermeknek adtak életet, akik közül hatot el is temettek különböző gyermekbetegségek miatt. Háromnak nem ismerjük a sorsát.

 

Viziváros

(Az egykor telepített lakosai után Németvárosnak hívták,  ma Esztergom városrésze.)


 

Víziváros az esztergomi Várhegyet (156 m) és alját foglalja el, Szentgyörgymező és Szenttamás közé ékelve; közvetlenül a Duna partján épült. Az északon egyutcás középkori város dél felé, (Hévíz felé) kiszélesedett, két-három utcára bővült.

Ebben az időben az újonnan betelepülők túlnyomó része német volt, kevés a magyar, illetve szlovák nemzetiségű az 1827-es adatok szerint.

Vízivárosnak és a várnak együttesen mindössze 697 lakosa volt 62 házban és 123 családban.  (Bibl.06)

Károlynak és Johannának 1851 és 1858 között születtek itt gyermekei.

 

Szenttamás

(A század közepén  önálló nagyközség és csak  1895 után lett Esztergom városrésze.)

     
 
  
 

       
 

Az 1838-as térkép szerint házai átlagosan 5×10 méteresek

A Szent Tamás-hegy

voltak, ekkortájt rögzültek a mai telekhatárok is. Zömében mesteremberek települtek ide. (Bibl.08)

Károly és családja Szenttamás 34-ben élt. Itt még 3 gyermekük született.

Károly elég korán, 49 éves korában halt meg tüdővészben. Sajnos betegsége több családtagnál öröklődött.  

Felesége Jaross Johanna 1907-ben halt meg. 

 

Esztergom mai címere 

Az 5 életben maradt gyermek közül egyelőre csak kettőnek ismerjük részben a további sorsát, Annáét és Ferdinándét. 

Anna (1853-) itt ment férjhez, Pospischl Józsefhez, aki előbb cipész mester, majd vendéglős lett. Ebből a házasságból tízenkét gyermek született  (Péter Ágoston, Károly József, Mária (1877) , Johanna (1879), Nándor, József, Emilia (1884), János(1886), Lajos, Jenő, József (1893), Géza (1894).
Ezek közül hatot már gyermekkorban elvesztettek, a többi hatnak nem ismerjük a sorsát. 

Mi az utolsó gyermek, Ferdinánd/ Nándor (1858-1925) sorsát tudtuk követni, ami már nem kapcsolódik Esztergomhoz.
 

Esztergomi Glatz családok

 
Esztergomban más eredetű, iparral foglalkozó Glatz családok is éltek ebben az időben (pl, molnár, cipész).

 

RÉTSÁG - SZÉTSZÓRÓDÁS
NYÍR - MÁRIAHALOM – BERKENYE- RÉTSÁG –DEBRECEN- NAGYOROSZI –PÉCS – SZEGED – TAPOLCA - GYŐR....….

         Kírva
  

           
Kírva

 
 A korán meghalt Károly legkisebb fia, Ferdinánd tanító lévén Bars, majd

      Berkenye

Nógrád megye következő községeibe került: Nyír, (Bibl.17),
Máriahalom (Kírva) (Bibl.12) , Berkenye (Bibl.13) és végül Rétság
(Bibl.14) .
Házasságot még Esztergomban kötött.

Nyírben kezdett tanítóskodni. Kírván, ahol 3-4 évet töltöttek már iskolaigazgató volt.

Utána Berkenyére került igazgatónak.
A két utóbbi község lakossága nagyobbrészt német ajkú volt. Feltehető, hogy kinevezésében szerepet játszott, hogy ő otthonról ismerte még a német nyelvet.
Végül a család Rétságon kötött ki, ahol halálukig éltek.
 

Rétság

Világháborús   
              emlékoszlop
 

Minden jelzett községben születtek gyermekeik. Így hét gyermek nőtt fel Rétságon.     

Rétságra hozták a feleségeket, innen vitték a lányokat. Itt születtek első unokáik, sőt hosszú ideig itt élt négy dédunokájuk is.

Az itt élők egy részének az ’56-os eseményekben való részvételük miatt kellett távozniuk, mások munka miatt kerültek el innen.

Egy tény, hogy a nagy szétszóródás innen indult…….ma pedig már nem él ott a családból  senki. Csak a temető őrzi a család emlékét.

 

Ausztrália 

 Nándor vegyeskereskedő volt. Gyermekei Rétságon születtek.
 Fia Nándor a II. világháborúban szovjet fogságból megszökve Ausztráliába került.

 Etel leánya Debrecenben élt, egy Klára leányáról tudunk. Felesége sorsa nem ismert.

 

       Kisvárda                Csákvár
                  Tordas

              Budapest 

                    Nézsa
 
Balatonkenese
 

  Leánya Emma került férjével egy időre Kisvárdára, ahol férje

Takarékpénztár

 Sztrányay Miklós a Takarékpénztárnál dolgozott.
 Később költöztek Debrecenbe

 Mindketten a Debreceni temetőben nyugszanak.

 Utána nem maradt ott a családjukból senki. 

 Gyermekeik közül Emma lánya és Miklós fia élt egy
 ideig Rétságon, ahonnan Tordasra és Csákvárra         
 kényszerültek.
 Emma Csákváron halt meg. A leszármazottak Pesten 
 ill. Szigetmonostoron élnek.
 
 Miklós a tordasi temetőben nyugszik feleségével együtt. A leszármazottak Budapesten 
 élnek.

 György fia Nézsán élt és halt meg. A leszármazottak Budapesten és Balatonkenesén 
 élnek.
 

            Debrecen 

  


 

Tapolca
 Győr
Cserszegtomajon
 

 

Arany János u. 30.Lakhelyüknél 2001-ben a késői leszármazottak tiszteletüket tették

Emma és öccse Károly is az Arany János utcában laktak.

Károly a Debreceni temetőben, felesége Egerben nyugszik.


Fia László nyugdíjas korára Tapolcára került.

A leszármazottak Tapolcán, Győrben és Cserszegtomajon élnek.


 
         Nagyoroszi

               Budapest
                   Szeged
 
  Ferenc fia Pusztaberkiben kezdett tanítani, majd

Nagyoroszi általános iskola

 Nagyorosziba.

 A leány leszármazottak Budapesten, a fiú  került.       
 (Bibl.16),

 A leány leszármazottak Budapesten, a fiú
 leszármazottak Szegeden élnek.      

 Rétságról Mária és Etel is átkerült Nagyorosziba.
 Mindketten a nagyoroszi temetőben nyugszanak.  

 

Debrecen

                     

                    

                        Pécs
                     Sydney

 

Ödön is itt élt, házasodott és születtek gyermekei. Mivel állami hivatalnok volt az 1934-es magyarosítási hullámban Gimes-re magyarosított.
Ervin fiának a leszármazottai ma is Debrecenben élnek családjukkal együtt. Ő apjával együtt a debreceni temetőben nyugszik.

Elemér fia Pécsre került. A pécsi temetőben nyugszik leányával együtt. Egy unoka Pesten egy unoka Ausztráliában él.

 

                                              
    

                                                                                                                
                                                                                     
BALÁZS CSALÁDFÁJAKEZDŐLAP